KLASIK - RAPID - BIAKTIV


 

Manuál - popis přípravku a aplikace ke stažení zde:

 

Roundup Biaktiv.pdf (148 kB)

Přímá objednávka zde:

E-shop

 


 

NEPŘÍTEL PLEVELŮ

Roundup Biaktiv se používá:
• na zahrádkách, chatách a chalupách proti všem druhům plevelů po celou vegetační dobu
• k odstranění nežádoucích keřů a dřevin
• pro ničení plevelů a trav, které zarůstají chodníky a volné plochy
• na komunikacích, ve sportovních areálech a v parcích proti nežádoucí vegetaci
• při obnově trávníků na místech, kde přestárlá kultura již ztrácí funkci anebo je silně zaplevelena
• ve vinicích a ovocných sadech

Roundup Biaktiv je neselektivní přípravek. Je přijímán výhradně zelenými částmi rostlin, především listy a stonky. Postupně je rozváděn do celé rostliny, včetně kořenů. Účinek se projeví během několika dnů pozvolným vadnutím. Žloutnutí, až úplné uschnutí rostliny, následuje v dalších 1 – 3 týdnech.

POSTŘIKEM NESMÍ BÝT ZASAŽENY KULTURNÍ ROSTLINY!!
NEAPLIKUJTE, POKUD OČEKÁVÁTE DO TŘÍ HODIN DÉŠŤ!!

Roundup Biaktiv je v půdě mikrobiálně rozkládán a nezanechává žádné škodlivé zbytky. Kultivaci půdy lze provádět od chvíle, kdy se projeví první příznaky účinku. Následné plodiny mohou být po aplikaci vysévány bez jakéhokoliv omezení.

HOBBY použití Roundupu Biaktiv :

ZPŮSOB POUŽITÍ OBDOBÍ APLIKCE POZNÁMKA
III IV V VI VII VIII IX X
Příprava záhonů na setí a sázení již při výšce 3 – 5 cm
Likvidace plevelů kolem stromků a keřů zabránit úletu postřikové kapaliny na strom, keř
Před zakládáním nebo obnovou trávníků dávka dle nejodolnějšího plevele a pak setí
Likvidace plevelů na chodnících a cestičkách pozor na úlet postřikové kapaliny
Likvidace plevelů v plotech pozor na úlet postřikové kapaliny
Ošetření kompostů před odkvětem plevelů
Likvidace starých kultur (jahody, maliny, ostružiny,..) po sklizni, před koncem vegetace
Odplevelení záhonů po sklizni plevel nechat odrůst na 5 – 10 cm

Postřikovou kapalinu připravte naředěním přípravku Roundup Biaktiv s čistou vodou v poměru uváděném v následující tabulce a aplikujte nejlépe zádovým ručním postřikovačem nebo ručním rozprašovačem.

DRUH PLEVELŮ OBDOBÍ APLIKACE PLEVELE Poměr Roundup Biaktiv
a voda
III IV V VI VII VIII IX X
Trávovité lipnice, kostřava,srha, pýr, jílky a jiné 1 : 50
Širokolisté merlíky, svízel, heřmánky, ptačinec žabinec, starček 1 . 50
Odolné pcháče, svlačec, bršlice, kopřiva, rákos 1 : 30
Dřeviny, keře listnáče, ostružiník, bolševník, akát, bez, maliník 1 : 20
Bodová aplikace štětcem nátěr listové plochy nebo srdíček plevelů 1 : 1

 


PROFI použití Roundupu Biaktiv :

A. ZEMĚDĚLSTVÍ A OVOCNÁŘSTVÍ
a) Orná půda - po sklizni plodin
pýr plazivý a ostatní vzešlé vytrvalé a jednoleté plevele – 3 l v max 200 l vody/ha
Postřik se provádí po sklizni, kdy pýr má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

b) Louky a pastviny
1) Obnova trvalých travních porostů
3–6 l v max 200 l vody na 1 ha, ochranná lhůta 21 dnů

2) Potlačení růstu rostlin (retardace včetně kulturních trav )
vhodné při extenzívním hospodaření, 0,5–1 l na 1 ha v max. 100 l vody při výšce porostu 10–15 cm
v případě potřeby po pominutí retardačního účinku (cca 6–8 týdnů) lze aplikaci opakovat.

c) Ovocné sady a vinice
1) Jádroviny, vinná réva
pýr plazivý, mléče pcháče – 3 l v max. 200 l vody/ha
svlačec rolní – 6–8 l na 1 ha v max. 200 l vody
turan kanadský – 2 l v max. 200 l vody

2) Peckoviny (kromě broskvoní)
pýr plazivý, mléče pcháče – 3 l v max 200 l vody/ha
svlačec rolní 6–8 l na 1 ha v max 200 l vody
turan kanadský – 2 l v max 200 l vody

3) Jádroviny a peckoviny (kromě broskvoní) a vinná réva
plevele – potlačení růstu (retardace) výška plevelů 10–15 cm – 0,5–1 l na 1 ha v max. 100 l vody (opakovaně po 6–8 týdnech – po pominutí retardačního účinku)

Poznámky: Proti svlačci rolnímu se provádí ošetření po nasazení poupat. U ostatních plevelů se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny určené k likvidaci mají být v plném růstu. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými pleveli.

d) Zavlažovací kanály, vodní nádrže a vodní toky
1) nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele
5 l ve 200–300 l vody

2) vynořené a na hladině plovoucí plevele
5–6 l na 1 ha v max 300 l vody

Poznámka: nikdy neošetřujte najednou více než jednu třetinu celkové plochy nádrže, aby po uhynutí rostlin nedocházelo vlivem rozkladu organické hmoty ke kyslíkovému deficitu a tím k ohrožení vodních organismů.

 

 

 

 


B. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1) Školky
jednoleté plevele – 1–2 l na 1 ha ve 100–200 l vody
vytrvalé plevele – 2–4 l na 1 ha ve 100–200 l vody
Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů se provádí ošetření 3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

 

2) Kultury jehličnanů (s výjimkou modřínů)
plevele a nežádoucí dřeviny – 2–5 l na 1 ha ve 200 l vody
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová nebo zimolez je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha. Na přesličku rolní Roundup Biaktiv nepůsobí.
V kulturách jehličnanů se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při přípravě pozemků před zalesňováním je možno ošetřovat od července do poloviny září, po plném vývinu nežádoucí vegetace. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září.

3) Chemické prořezávky a probírky
hubení výmladků – 1 ml na 10 cm obvodu kmene výčetní výšky stromu
Hubení výmladků se provádí po celý rok mimo jarního údobí zesíleného toku mízy pomocí "Hypo-sekerky" 15% vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr nebo postřik pařezů 5% vodním roztokem. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Rovněž se může aplikovat 2,5% roztok pomocí přídavného zařízení na křovinořezu.

4) Chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa
nežádoucí vegetace, jednoleté a vytrvalé plevele – 2–4 l na ha v max. 200 l vody
ostružiník – 4–5 l na ha v max 200 l vody

5) Aplikace pomocí CDA aplikátoru
nežádoucí vegetace jednoleté a vytrvalé plevele – 3,3 l na ha neředěný roztok
Aplikace v lesních školkách se provádí celoplošně po vyzrání letorostů nebo meziřádkovým způsobem s ochranným krytem.
V kulturách jehličnanů s výjimkou modřínu lze aplikovat celoplošně po vyzrání letorostů.
V lesních kulturách a na plantážích lze provádět cílené aplikace v dávce 3,3 l neředěného roztoku, nebo 4 l přípravku na ha ve formě 20% roztoku (poměr ředění s vodou 1 : 4).

C. ŽELEZNICE
nežádoucí vegetace (dle druhové skladby plevelů) – 5–9 l na ha v max 300 l vody
Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června.
Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

D. SILNICE A OSTATNÍ KOMUNIKACE
nežádoucí vegetace – 3–5 l/ha v max. 250 l vody
Přípravek lze použít na likvidaci plevelů na krajnicích a příkopách, pod svodidly, ve zpevněných i nezpevněných žlabech, kolem konstrukcí dopravního značení a okolo staveb.

E. NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
Roundup Biaktiv lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, a v areálech podniků a ostatních plochách (3–6 l/ha v max. 300 l vody).
Bolševník velkolepý, rdesno sachalinské a jiné expandující druhy plevelů plošně: 5–9 l/ha ve 300–400 l vody jednotlivé rostliny: 4% roztok.
Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

!!! Věnujte pozornost etiketě přípravku!!!